Kỹ ThuậtTrang web này được kiến tạo sử dụng Unicode UTF-8. Để đọc được, xin quý Huynh Tỷ chỉnh browser sử dụng encoding Unicode (UTF-8).
  • Mozilla Firefox: Chọn View, chọn Character Encoding, chọn Unicode (UTF-8) 
  • Microsoft Internet Explorer: Chọn View, chọn Encoding, chọn Unicode (UTF-8)


This site was designed using Unicode UTF-8 encoding. Please change your web browser to Unicode encoding setting..
  • Mozilla Firefox: Select View, select Character Encoding, then select Unicode (UTF-8) 
  • Microsoft Internet Explorer: select View, select Encoding, then select Unicode (UTF-8)

 


Comments